Monday, 28 May 2012

#41 Daftar Istilah


ANTROPOLOGI – Pengajian saintifik tentang asal usul manusia (perkembangan fizikal dan budayanya, ciri-ciri rasanya dan adat resam, serta kepercayaannya).

BILINGUALISME – Seseorang mengetahui dan menguasai dua bahasa serta mengamalkan dan menggunakan dua bahasa tersebut dalam kehidupan seharian.

DIALEK – Satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat.

DIGLOSIA – Penggunaan dua bahasa yang berlainan atau dua kelainan bahasa yang satu tinggi, rasmi dan formal sedangkan satu bahasa lagi rendah, tidak rasmi dan basahan. Digunakan dalam lingkungan yang berlainan tetapi dalam 1 komuniti bahasa yang sama.

ETNOGRAFI – Cabang antropologi yang berkaitan dengan pemerian saintifik tentang masyarakat manusia.

ETNOLOGI – Cabang antropologi yang mengkaji rumpun (suku, kumpulan) bangsa manusia dan pelbagai aspek kebudayaannya serta perhubungan antara satu bangsa dengan yang lain.

IDIOLEK – Variasi bahasa seseorang individu.

MAKROSOSIOLINGUISTIK – Meliputi bidang yang lebih besar seperti perancangan bahasa, pengajaran bahasa, dasar bahasa dan penggunaan bahasa.

MIKROSOSIOLINGUISTIK – Kajian tentang komponen interaksi bersemuka (face to face) sebagaimana berlaku yang berkait dengan struktur formal bahasa. Komponen ini termasuklah peserta, suasana, fungsi, interaksi, tajuk, pesanan dan saluran.

PSIKOLINGUISTIK – Ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia.

SOSIOLINGUISTIK – Kajian tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan.

SOSIOLOGI – Ilmu yang meliputi segala jenis hal tentang masyarakat, iaitu bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia.

No comments:

Post a Comment